Kira Sorunları El Kitabı

Diğer taraftan, aranan tüm şartları sağlayan işletmeler, daha sonradan bu niteliklerini kaybedebilirler. Bu işletmeler hakkında daha sonradan denetim yapılarak, mevzuata uygun olmayan unsurlar ve eksikliklerin tespit edilmesi de mümkündür. Bu durumda, işyeri sahibine, işyerinde tespit edilen bu eksikliklerin ve hataların giderilmesi için bir defaya özgü olmak üzere on beş günlük süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve hatalar giderilmezse, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır. İşyerlerinin faaliyette bulunabilmesi için mevzuatta belirtilen şartlara ve iş alanına ilişkin ruhsata sahip olması gerekmektedir. İşyerinin sağlaması gereken bu şartlar ve ruhsat alınmasına ilişkin kurallar, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İşyeri açmak ve faaliyetlerini sürdürmek isteyen işletmeler, tüm kriterleri eksiksiz sağlamak zorundadır. Aranan kriterlerin tamamını eksiksiz şekilde sağlanmaksızın yapılan başvurularda işyeri ruhsat talebi reddedilebilecektir.

  • Maddesinde düzenlenen daha sonradan mülga olan ve 6706 sayılı Kanuna eklenen 11.
  • Bu nedenle, böylesi yapılanmaya karşıolanlar adına, itirazı olanlar adına ve Grubumuzadına diyorum ki, yaşadığımızsüreç, halkımızın hak ettiğibir süreç değildir.
  • Dinsiz bir toplumu tarih kaydetmediğigibi, belli bir inanç sisteminden mahrum bir insana datarih boyunca rastlanmamıştır.

A) Emir yerine getirilir.b) Emir yerine getirilmez, yazılı verilirse yerine getirilir.c) Emir yerine getirilmez, emri veren ve yerine getiren sorumlu olur.d) Emir yerine getirilir, emri veren sorumlu olur.e) Emir tekrar istenilir, ikinci tekrarda yerine getirilir. 69) 5188 Sayılı Kanun ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 57) Özel güvenlik görevlileri koşulları oluşup yakalama yetkisine başvurduğunda yakalanan kişilerin direnmesi halinde bu kişilere karşı zor kullanmaları söz konusu olabilecektir. Zor kullanma tedbirine başvurmak gerektiğinde bu duruma ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Değerli milletvekilleri, arkadaşlarımızcezaevlerine temas ettiler. Şu anda Türkiye’de562 cezaevimiz vardır; bunların 44 tanesi E tipidediğimiz büyük cezaevleridir, 5 tanesi özeltip, 24 tanesi 350 kişilik özel tip, geri kalanlarise A tipi, K tipi dediğimiz küçük cezaevleridir.Bütün bu cezaevlerinin kapaparibahis 74 bin kişiyegöredir; ancak, şu anda cezaevlerinde bulunan hükümlüve tutuklu sayısı ‘dir. Yani, Türkiye’desuçluluk oranı Fransa’dan daha düşüktür;Fransa’nın nüfusu 58 milyon, cezaevinde bulunan hükümlüsayısı da 58 bindir. Bizim nüfusumuz 65 milyon,bu terör olaylarına rağmen, cezaevinde bulunanhükümlü ve tutuklu sayımız ‘dir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye’deçevre alanındaki gelişmelerin 1991 yılındaAnavatan Partisinin inisiyatifiyle kurulan Çevre Bakanlığınıtakiben giderek hız kazandığınıhepimiz izledik ve gördük ki, bu konu, mutlaka çokyönlü ve çok disiplinli bir yaklaşımıgerektiren ve en önemlisi toplumsal uzlaşmayıgerektiren önemli bir konudur. Bu nedenle, çevre alanındakoordinasyon ve işbirliği imkânlarınıgüçlendirmek gereği açıkçaortaya çıkmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığınınyurtdışındaki faaliyetlerini, takdirle karşılıyoruz;bunun, kapsam ve içerik açısındanartırılarak devam ettirilmesini istiyoruz.

29) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personeli tarafından “olay yerini koruma önlemleri” arasında yapılabilecek iş ve işlemlerden biri olarak kabul edilemez? 23) Aşağıdakilerden hangisi şüpheli bir paket olayı ile karşılaşıldığında özel güvenlik personelince izlenecek yöntemlerden biri değildir? 71) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında verilecek ceza ve getirilecek yasaklar hakkında yanlıştır? A) Bu kişilerin bir defaya mahsus cezaları tecil edilir.b) Bin Türk lirası idari para cezası verilir.c) Bu kişilerin çalışma izni iptal edilir.d) Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.e) Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olarak çalışamazlar. 38) Kontrol sırasında ruhsatsız bir tabancanın bulunması halinde aşağıdakilerden hangisi yerine getirilmelidir? 39) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personeli tarafından “olay yerini koruma önlemleri” arasında yapılabilecek iş ve işlemlerden biri olarak kabul edilemez? 33) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iyi bir devriye hizmetinin ve personelinin nitelikleri arasında yer almaz? 58) Özel güvenlik görevlisi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Hükümlünün gelişim puanının 80’in üzerinde olması ve belirtilen diğer şartları taşıması halinde, mutlaka kapalı kurumda yasal olarak geçirilmesi gereken sürenin 1/10’u kadar erken ayrılma kararı verilmesi zorunluluk teşkil etmemektedir. İdare ve gözlem kurulu, hükümlünün açık kuruma erken ayrılabileceği süreyi daha az olacak şekilde de belirleyebilir. Elbette idare ve gözlem kurullarının, bu yönde verdiği kararların somut gerekçe içermesi gereklidir. Maddesi, idare ve gözlem kurulu kararlarının gerekçeli olma zorunluluğunu açıkça düzenlemiştir. Her iki suç yönünden kanun koyucu; sahtecilik suçunun maddi unsuru olarak aldatacak şekilde ibaresine yer vererek, belgenin iğfal, yani aldatma kabiliyetinin olup olmadığının hakim tarafından incelenip tespit edilmesini aramıştır. Burada belgenin sahteliği iddiası ile ilgili bilirkişi incelemesine tabi tutulması başka, sahte belgenin aldatma yeteneğine sahip olup olmadığı ile ilgili hakim tarafından çıplak gözle inceleme yapılarak, bunun tutanak altına alınması başkadır. Sahte bir belgenin iğfal kabiliyetine sahip olup olmadığına dair inceleme, bir maddi vaka incelemesi olarak ilk derece veya istinaf mahkemeleri tarafından yapılmalıdır. Sahte belgenin aldatıcılık kabiliyeti ile ilgili inceleme yapılmadığı takdirde; suçun sübutu ile ilgili değil de, unsuru yönünden bir eksiklik ortaya çıkacaktır. Bu eksikliğin temyiz mercii olan Yargıtay tarafından giderilmemesi gerekir.

O sebeple, bu düşünceyesahip çıkmak, bizim birinci önceliğimizolmalıdır diye düşünüyorum. Kurumu, sadece hava tahmini yapan bir kurum olmaktançıkarmak; klimatoloji, hidrometeoroloji, biyometeorolojialanlarında da hizmetleri etkinleşmiş bir kurumhaline getirmek gerekmektedir. Özellikle biyometeorolojiçok önemlidir; havayla beraber yöre yöreyer değiştiren mikropların yer değiştirmesiyleilgili bilgileri derlemek ve bu konudaki çalışmalarıgeliştirmek üzere, araştırma geliştirmeçalışmalarına mutlak surette ihtiyaçvardır. Bu, özellikle, nükleer kazalarda en acıbir şekilde görülmüş ve ülkemizde, birçok Avrupa ülkesi gibi, bu durumdan -Çernobilkazasından- çok olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Ülkede göç olayınınyoğun bir şekilde yaşanması, ülkeninher açıdan çehresinin değişmesineneden olmaktadır. Bu göç, ülkede süreklive süratli bir tapu el değiştirme olayınıyaratmakta, aynı zamanda da, mevcut tapuların nitelikleride süratle değişmektedir. Maalesef, yıllardır bu hızlıoluşumlara rağmen, ne teknolojiyi süratle tapudairelerine yerleştirebildik ne de yeterli ölçüdenitelikli eleman alımı sağlayabildik. Olan,Tapu ve Kadastro hizmetlerini gece gündüz çalışarakgerçekleştirmeye çalışan tapukadastro emekçilerine oldu. Onlara yeni imkânlarsunamadık; hatta sunduğumuz olanakları da yerinegetiremez duruma düştük. Vakıf İdaresi,zaman zaman tapu dairelerine gidiyor, bazı tapulara vakıfarazisi olduğu veya içinde vakıf arazisi bulunduğugerekçesiyle, şerhler koyuyor; üstelik bunlarışerh yokken satın alan birçok insana da yazıkoluyor. Yani o anda arazi kimin üzerindeyse, vatandaşmağdur duruma düşüyor.

A) Silah daima dolu olarak taşınır.b) Namlu ağzı her zaman ölü noktaya tutulur.c) Hedef ve arkasında ne olduğu bilinmelidir.d) Silah başkalarının ulaşabileceği yerlere bırakılmaz.e) Silah ile her türlü şakadan kaçınılır. 53) Önemli kişi bir program yerinde konuşma yapacağı zaman aşağıdaki hangi hususa dikkat edilmez? A) Kurşun geçirmez materyalden yapılmış kürsü kullanılır.b) Önemli kişinin önünde açılmamış şişe su bulundurulur.c) Koruma amiri, kürsüye uzak bir yerde durur.d) Salonun giriş ve çıkış kapıları yakın koruma ekibince tutulmalıdır.e) Platforma çıkış noktaları yakın koruma ekibince tutulmalıdır. A) Güvenlik çemberi, her mevkide korunan kişinin etrafında kurulmalıdır.b) Çemberin amacı, gelebilecek tehlikelerin korunan kişiye ulaşmadan içeride eritilmesi, yol edilmesidir.c) Dıştan içere doğru, her çember gittikçe daha çok sayıda insanın girmesine izin verir.d) Bir kişi dış çemberi aşmayı başarınca orta ya da iç çemberde fark edilir.e) Her güvenlik çemberinde bir kontrol noktası belirlenir. 23) Kontrol noktasında önemli yerlerin telefon numaraları ve adresleriyle ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden en doğru olanı hangisidir? A) Olay meydana geldiğinde telefon numaraları ve adresler PTT’den öğrenilebilir.b) Telefon numaraları ve adresleri komşu dükkandan da öğrenilebilir.c) Önemli yerlerin telefon numaraları ve adresleri yazılı olarak bulundurulmalıdır.d) Adres varsa telefon numaralarına gerek yoktur.e) Sadece özellikli kişilerin numaraları ve adreslerine gerek vardır. 90) Etkili iletişim için beden dilinin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 82) Aşağıdakilerden hangisi koruma amirinin özelliklerinden değildir? A) Liderlik ve yöneticilik vasfına sahip olmalıdır.b) Koruma konusunda uzman olmalıdır.c) Koruma kursu görmüş olmalıdır.d) Koruma ekibinin planlanması, idare edilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.e) Planlı ama sistemsiz çalışmalıdır. 80) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?